Home

Voor- en nadelen van biologische landbouw

Categorie(ën): Agrarische sector, Voedsel voor de mensheid, Nieuws

Kiezen voor biologische producten is kiezen voor een beter milieu. Maar het is niet in alle gevallen beter. De producten zijn meestal duurder, dus het moet wel de moeite waard zijn. Hieronder de voor- en nadelen op een rijtje:

Opbrengsten

Voordelen:Uit sommige onderzoeken blijkt dat de opbrengsten bij bioogische landbouw stabieler zijn.

Nadelen/Kosten: De opbrengsten zijn gemiddeld 19-25% lager bij biologische landbouw.

Context: bij granen zijn de verschillen in opbrengst vaak groter, bij gewassen voor veevoer (hooi en alfalfa) zijn de verschillen klein

Beperking klimaatverandering

Voordelen: Biologische bedrijven gebruiken minder energie en produceren dus minder broeikasgassen dan gangbare.

Kosten: Als je rekening houdt met de lagere opbrengst  vervalt dit verschil misschien of is de uitstoot van broeikasgassen misschien wel juist hoger.

Bodemkwaliteit

Voordelen: Biologische landbouw leidt tot betere bodemkwaliteit omdat de bodem meer organische stof bevat en waarschijnlijk minder last heeft van erosie.

Nadelen: We weten niet welke invloed tdt heeft op het totaal als je rekening houdt met de lagere opbrengst.

Waterkwaliteit

Voordelen: Akkers die biologisch beheerd worden hebben minder uitstroom van stikstof en pesticiden naar grond- en oppervlaktewater. Biologische landbouw recyclet ook meer stikstof en fosfor waardoor er minder stikstof en fosfor in het watersysteem terechtkomt.

Nadelen/kosten: door de lagere opbrengst is het verlies aan stikstof per kilo voedsel misschien wel hoger.

Context: Biologische bedrijven die grote hoeveelheden dierlijke mest gebruiken, hebben een grotere negatieve invloed op de waterkwaliteit dan degenen die werken met stikstofbindende gewassen als bemesting.

Waterkwantiteit

Voordelen: De bodem in biologische bedrijven bevat veel organische stof en houdt daardoor meer water vast.

Kosten: Onbekend. Omdat er nauwelijks onderzoek naar is gedaan.

Biodiversiteit

Voordelen: Biologische landbouw geeft gemiddeld 40 tot 50% toename van organismen in de bodem.

Kosten: We weten niet precies of biologische landbouw echt de biodiversiteit vergroot, als rekening wordt gehouden met het grotere benodigde oppervlak.

Context: Planten en bijen profiteren het meest, andere geleedpotigen en vogels in mindere mate.

Inkomen van de boer

Voordelen: Biologische land- en tuinbouw geeft meer winst dan gangbare landbouw.

Nadelen/Kosten: Biologische boeren in lagelonenlanden zijn als regel afhankelijk van exportmarkten en de handelaren. Ze verliezen dus een deel van hun autonomie.

Context: In gebieden met hoge lonen is biologische landbouw waarschijnlijk minder winstgevend omdat er meer arbeid nodig is.

Leven van de arbeiders

Voordelen: Arbeiders op biologische bedrijven worden niet blootgesteld aan giftige pesticiden.

Nadelen/Kosten: Ze worden waarschijnlijk even veel uitgebuit als op gangbare bedrijven.

Context: In gebieden met veel werkeloosheid geeft biologische landbouw meer werkgelegenheid.

Consumentengezondheid

Voordelen: Biologisch voedsel bevat minder resten van pesticiden, en misschien iets meer micronutriënten. Maar het is niet duidelijk of dit echt bijdraagt aan een betere gezondheid.

Context: Consumenten in landen waar het gebruik van pesticiden niet streng gereguleerd is profiteren het meeste van biologische voeding.

Verkrijgbaarheid

Kosten: Biologische producten zijn duurder dan gangbare en dus minder verkrijgbaar voor mensen met lage inkomsten

Context: Door lid te worden van een vereniging die de landbouw (een boer of een groep boeren) steunt (CSA: Community Supported Agriculture) kan de consument biologische producten goedkoper krijgen.

Overstappen naar biologisch

Voordelen: Het verschil in opbrengst kan waarschijnlijk verkleind worden als er meer onderzoek wordt gedaan naar biologische land- en tuinbouw.

Kosten: Biologische bedrijven zijn sterk afhankelijk van aanvoer van nutriënten (dus dierlijke mest) vaak deels  afkomstig van gangbare boerenbedrijven. Het is niet duidelijk of we genoeg organische mest zouden hebben om alle mensen te voeden.