Home

De vleesindustrie is de grootste boosdoener!

Categorie(ën): Klimaat, Voedsel voor de mensheid, Nieuws

Koeien dragen meer bij aan het broeikaseffect dan auto’s

Terwijl iedereen zich zorgen maakt over de miljoenen auto’s vrachtwagens en vliegtuigen, die grote hoeveelheden koolstofdioxide uitspuwen en ons klimaat bedreigen, wordt een veel verraderlijker bron van broeikasgassen vrijwel genegeerd. Misschien verrassend, maar het is wel zo dat het vlees dat de meesten van ons op tafel zetten de grootste boosdoener is bij de klimaatverandering.
Volgens een in november 2006 verschenen rapport “Livestock’s Long Shadow” van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de VN is 18% van de uitgestoten broeikasgassen afkomstig van de vleesindustrie. Dat is meer dan de uitstoot door onze vervoersmiddelen.
De veehouderij (vooral runderen) produceert weliswaar slechts 9% van de kooldioxide, maar een veel groter deel van het lachgas (65%) dat een driehonderd maal sterker broeikas effect heeft, en 37 % van het methaan, dat een 23x sterker broeikasgas is.
Veehouderij neemt 26% van de productieve grond in beslag, maar bovendien is tegenwoordig een belangrijk deel van de akkerbouw ook in dienst van de veeteelt. Vanouds graasde het vee op grasland – vaak op arme gronden – en in de winter werd hooi gevoerd van diezelfde graslanden. In de 20ste eeuw is men begonnen voedergewassen te telen op goede gronden om het vee te voeren. Een ander effect hiervan is dat voor de armen alleen de slechtste stukken overblijven. De boer verdient meer aan veevoer voor de rijke landen.

Een wereldwijde plaag

De steeds maar groeiende vleesindustrie is wereldwijd een plaag geworden van dramatische omvang. Alleen al het rundvee eet zich letterlijk een weg door hele ecosystemen. Nog steeds worden grote stukken regenwoud in het Amazonegebied gekapt om plaats te maken voor grasland. Landbouw en overbegrazing veroorzaken op veel plaatsen erosie, waardoor gebieden onbruikbaar worden.

En het wordt nog veel erger, doordat in landen als China en India de welvaart snel toeneemt waardoor de vleesconsumptie groeit. De FAO schat dat in 2050 de vleesconsumptie verdubbeld zal zijn.
De FAO waarschuwt niet alleen, maar geeft ook oplossingen, zoals efficiëntere irrigatie en verbetering van het voer. Maar durft het blijkbaar niet aan om de enige werkelijke oplossing te noemen: minder vlees eten.
De veeteeltindustrie is machtig: er werken 1,3 miljard mensen, en betreft 40% van de totale landbouwgrond.

Hoog in de voedselpiramide

Door meer vlees te eten ‘stijgt’ de mens in de voedselpiramide. Duurzaam eten betekent lager in de voedselpiramide blijven. Er is 18 kilo voer nodig om een kalf 1 kilo vlees te laten vormen. De rest wordt verbrand of gebruikt voor de oneetbare delen (vacht, botten). Een hectare graan levert 5x zoveel eiwit als mensen het graan eten, dan wanneer het in de vorm van vlees wordt gegeten. Een hectare peulvruchten zelfs 10x zoveel en bladgroenten 15x zoveel Voor een halve kilo vlees het equivalent van 5 liter benzine nodig. De vleesconsumptie van een gemiddeld gezin veroorzaakt de uitstoot van 2,5 ton kooldioxide, evenveel als een gemiddelde auto bij normaal gebruik in een half jaar uitstoot.

De mens is omnivoor

Wanneer iemand oproept tot vermindering van de vleesconsumptie wordt direct gezegd dat we nu eenmaal carnivoren zijn. Maar dat is niet waar. De mens is een omnivoor. We zijn gebouwd op een dieet van vruchten, knollen, groenten en dergelijke en af en toe een beetje vlees. Pas in de twintigste eeuw werd vlees een hoofdbestanddeel van het dieet in de rijke landen. Een evenwichtig hoofdzakelijk plantaardig dieet is zelfs juist ook voor de gezondheid het beste.
Bij het terugdringen van de koolstofdioxide-uitstoot gaat alle aandacht naar onze verslaving aan auto’s, maar onze collectieve verslaving aan het eten van (veel) vlees wordt niet genoemd, blijkbaar is dit nog meer een taboe.

Zie ook:
Jeremy Rifkin: Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture

Voor een uitgebreid artikel over de voeding van de mens in de toekomst, zie
http://www.glimmerveen.nl/Loes/Voedsel.html#Begin

Wist je dat:

  • Er meer dan 1,2 miljard koeien op aarde rondlopen?
  • Deze bijna 24% van het land begrazen en bovendien zoveel graan eten, dat daarmee ook honderden miljoenen mensen gevoed zouden kunnen worden.
  • Hun gezamenlijke gewicht meer bedraagt dan dat van alle mensen samen.
  • Runderen ook een belangrijke oorzaak zijn van de opwarming van de aarde. Ze stoten veel methaan uit, een sterk broeikasgas, veel sterker dan CO2, dat ook nog eens lang in de lucht blijft.
  • Runderen en ander vee  meer dan 70% van al het graan  dat in de VS geproduceerd wordt, eten.
  • Een derde van alle graan op aarde als veevoer gebruikt wordt, terwijl bijna een miljard mensen ondervoed zijn.
  • Terwijl dus miljoenen mensen honger lijden door tekort aan (betaalbaar) graan, sterven in de rijke landen miljoenen extra door ziekten die veroorzaakt worden doordat hun dieet  teveel vlees (van vee dat met graan gevoed is) bevat.