Home

Themalessen

Thematische opdrachten

Hieronder een aantal uitgewerkte lessuggesties over actuele thema’s. Het gaat hier om opdrachten bij een stukje tekst, die in meer tradtionele lessen gebruikt kunnen worden.
De opdrachten kunnen door individuele leerlingen of groepjes worden uitgevoerd.

Vakken: aardrijkskunde, biologie, deels ook geschiedenis, economie.

Deze lessen zijn minder ‘open’ dan de casus-onderwerpen. De docent kan zelf bepalen hoe zelfstandig hij de leerlingen wil laten werken.

De leerdoelen zijn, naast de inhoudelijke kennis, nadrukkelijk het zelfstandig zoeken naar informatie en het verbanden leggen tussen verschillende kennisgebieden. Bijvoorbeeld: geschiedenis kun je ook bekijken door een ecologische bril: waarom zijn bevolkingscentra op bepaalde plaatsen ontstaan, en waarom zijn oude beschavingen verdwenen? Welke invloed hebben soms oude menselijke producten op ecosystemen (zie ‘wrakken en netten’). Het antwoord is minstens voor een deel ecologie. (zie “water en geschiedenis”)

 1. Thema water:
  Woestijnplanten (over het gebruik van planten die aangepast zijn aan droogte voor voedselproductie)
  Dode zee ,(over waterproblemen in het middenoosten)
  Water en Geschiedenis (over de afhankelijkheid van menselijke nederzettingen van water)
  De Himalaya en jouw maaltijd (over de rol van gebergten voor de watervoorziening en dus voor de landbouw)
 2. Thema voedsel voor de mensheid:
  Wonderbonen, (over nitrificerendebacterien)
  Het klimaat op je bord (over de CO2-productie van de voedselproductie)
  Waar blijft het supervoedsel (over de mogelijkheden van biotechnologie in de voedselvoorziening)?
 3. Thema populaties, en/of ontbossing,
  Paaseiland, een les voor ons allen.
 4. Thema energie:
  Energie, kunnen we niet zonder olie? over mogelijke vervanging van fossiele brandstoffen. Deze tekst zou ook goed gebruikt kunnen worden bij de ontwerp opdracht
 5. Thema ecologie:
  Blauwhelmen voor het klimaat, (in deze les wordt aan de hand van een reeks casussen het versterkte broeikaseffect en de klimaatverandering aan de orde gesteld.)
  Bomen over duurzame landbouw, (over agroforestry, een mogelijkheid om landbouw veel duurzamer te maken), ;
  Planten redden onze wereld, over de rol van planten ivm erosie en CO2productie, resp opslag)
  Planten die het milieu in gevaar brengen   (over allochtone planten oftewel invasieve planten)
  Anaerobe afvalverwerking (mest en ander afval van de boerderij kan veel energie leveren!);
  De bastaardwolf is een winnaar (over natuurbescherming en soortvorming) ;
  Biodiversiteit is van levensbelang voor de mens

6. Thema biotechnologie:
Waar blijft het supervoedsel?, over mogelijkheden om voedsel in arme landen te verbeteren, d.w.z. rijker aan mineralen en vitaminen          te maken.

7. Thema: milieu
Wrakken en netten (over de effecten van scheepswrakken en verloren visnetten op het leven op de noordzeebodem)

Insecten bestrijden zonder gif (over alternatieve middelen tegen lastige insecten in huis en tuin)

8. Thema: klimaatverandering;

Het klimaat op je bord  (over de invloed van meer CO2 op de zuurgraad van de zee, en daardoor op het leven van schelpdieren)

De opworming van de aarde (over de CO2uitstoot door wormen)